සිතක ‍තෙරෙපෙන සිතුවිලි අතරින් බිඳක්

Saturday, March 31, 2012

ජාතික සමගිය

ජාතිය,බේදය,කුලය සිතෙ රඳවා එකිනෙකා මරාගෙන මේ මව් බිමේ ‍ලේ වැගුරුණා ඒ අතීතයට පියනගන විට සිතා ගත නොහැකි දුක් දොම්නස් සිතට ගලා එනු ඇත මනුෂත්ව නාමෙයෙන් සාමයට පිය මණින්නට සිංහල,දෙමල,මුස්ලිම් යන අපි එක්ව පෙලගැසෙමු එක මවකගේ දරුවන් ලෙසින්. කටුක ගිම්හානයෙන් නැගිට වසන්තයට පියනගන මිනිසුන් හට සාමය ගෙනදෙන පරවියන් ලෙස එක්ව සිටින්නට පෙලගැසෙමු අපි මෙ කුරිරු සමාජයට එන සාම පරවියන් ලෙසින්.

No comments:

Post a Comment