සිතක ‍තෙරෙපෙන සිතුවිලි අතරින් බිඳක්

Sunday, April 1, 2012

ආදරය............

එක දවසක් ආදරය කලත් මාසයක් ආදරය කලත් අවුරුද්දක් ආදරය කලත් ආදරය ආදරයමයි ආදරය කියන්නෙ හුගාක් පවිත්‍ර දෙයක් ඒවගෙම උතුම් දෙයක් හදට ගොඩාක් සමිප වේච්ච විශ්වාස වන්ත පුද්ගලයෙක් ඒ විශ්වාසය බිඳලා දාලා ගියානම් මේ මුළු ලෝකයම අවිශ්වාස කරන්න පුරුදු වෙනවා ආදරය කරපු අයට එහෙම කරන්න පුළුවන්නම් අනිත් අයට මොනවා කරන්න බැරිද යන හැගිම් ඇති වෙනවා ඒ නිසා ආදරය කරන හැම කෙනෙකුටම කියන්නෙ අවංක එක් අයකුට ආදරය කරන්න අහිංසක සිත් වලට බොරු බලාපොරොත්තු දෙන්නඑපා වංක දහාසකට ආදරය කර සිනාසෙනවට වඩා අවංකව එක් අයකුට ආදරය කර ඇඩිම උතුම් නෙද?

No comments:

Post a Comment