සිතක ‍තෙරෙපෙන සිතුවිලි අතරින් බිඳක්

Tuesday, April 3, 2012

අසිමත ආදරය

ඔබ සමග දබර වී ඔබ ඉදිරියේ දගකාරකම් කලද මා සිත තුල ඇත්තේ ඔබටම වෙන්වුණු අසිමත ආදරයකි මිනිස් ජිවිතයක් ලබන්නට තරම් පිං කල මා හට ඔබගේ හිස් අහස් කුසට පුර හඳ වී පයා එන්නට පිං මදි නොවේ ඔබගේ සිත පිළි නොගත්තද ඔබ මටම අයිතියයි මාගේ සිත මා හට කොදුරා අහවරය. මා ඔබට පිදු ආදරය තුල වැරදිම් සිදු වුවද කිසිදිනක ඔබේ පෙම්වතා මිස සොයුර වන්නට තරම් මාගේ සිත දුබල නොවේ ඔබ මගේම වු දාට ඇස්දෙකෙන් බේරෙන කදුළු මතක්වන විට දැන් වුවද ඔබ මගේම කරගන්නට මට සි‍තෙයි

No comments:

Post a Comment