සිතක ‍තෙරෙපෙන සිතුවිලි අතරින් බිඳක්

Thursday, April 12, 2012

මිතුදම................

පිපෙන අරලිය පොකුරු පවසයි සොඳුරු දිවියක නිසලතාවය ගලන ගංගා අතර රැව්දී නිසල දිවියක සොඳුරුතාවය එදත් එලෙසය අදත් එලෙසයි ඔබට මතකද අපේ මිතුදම ලොවේ සැමදෙන වෙනස් උවත් හදේ නොමැකෙන ඔ‍බේ නාමය.

No comments:

Post a Comment