සිතක ‍තෙරෙපෙන සිතුවිලි අතරින් බිඳක්

Monday, April 23, 2012

එතෙර සිටින ‍ඔබ.............

මිනි මුතු පබ්ළු ඇති නිල්වන් සාගරයෙන් එතෙර සිටින ‍ඔබ‍ව මා සොයන්නේ මිරිගුවක් පසුපස හබායන පුංචි මුවකු සේය මා ‍මේ එලන පුංචි කදුල වුවද ඒ ඔබ නිසාමය මේ පුංචි ‍කොල්ලා එලන කදුලු වලින් ප්‍රයෝජනයක් ඇත්තේ ඔබ ආපසු මෙම පුංචි දිවයිනට පැමි‍ණෙන විට මේ පුංචි කොල්ලවම පතා ආවොත් පමණි එමනිසා මේ කදුලට අරුතක් ගෙන එනු මැනවී.................

No comments:

Post a Comment