සිතක ‍තෙරෙපෙන සිතුවිලි අතරින් බිඳක්

Wednesday, May 9, 2012

මගේ අදවත..........

සන්තක වු සියල්ල අහිමි වු මගේ ජිවිතයේ ඔබ පමනක් හිමි වු බව මගේ හදවත කියයි........ එය සැබෑවක්ම බව හදවතේ නහරවල් වලට දන්වන්නට මට අවශ්‍යයි........ මගේ ආත්මය සන්තකව කුමක් වේද......දුප්පත් නහරවල් සතුව කුමක් වේද....... ඔබමපමණි මේ ජිවිතයේ දුක්විද උපයාගත්තේ ඔබවපමණි..... ඔබේ ආදරය පමණි...... මගේ ළය දහ දොලොස් කඩකට වෙන්වී ගියද....... එ හැම කඩකම ඔබ හිදි ...... ජිවිතයේ හැම සතුටක දීම මම ඔබ පසු පසින් ඉදිමි........ එහෙත් එක තැනකදි පමනක් ඔබට ඉදිරියෙන් යන්නට මම ඉල්ලමි....... ඒ මරණයෙහි.......

No comments:

Post a Comment